[1]
เพียรสบายพ., ทวะชาลีย. และ แก้วหานามก. 1. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง. 2, 2 (1), 132-150.