[1]
สุขดีอ., คำสุขเ. และ สุวรรณมงคลป. 1. การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. วารสารการบริหารปกครอง. 2, 1 (1), 72-89.