[1]
แก้วร่องคำพ. 1. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอค าชะอีจังหวัดมุกดาหาร. วารสารการบริหารปกครอง. 2, 1 (1), 134-154.