[1]
อร่ามเมืองป. 1. บทวิจารณ์หนังสือ: วิถีคนนอก โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. วารสารการบริหารปกครอง. 2, 1 (1), 175-187.