[1]
วารสารการบริหารปกครองบ. 1. บทบรรณาธิการ. วารสารการบริหารปกครอง. 3, 2 (1).