[1]
วารสารการบริหารปกครองบ. 1. บทบรรณาธิการ. วารสารการบริหารปกครอง. 3, 1 (1).