(1)
Kirdmalai, N.; Vaseenonta, C.; Romye, L.; Udomkijmongkol, C. สภาพการบริหารการพัฒนาและปัญหาการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ครามในจังหวัดสกลนคร: สภาพการบริหารการพัฒนาและปัญหาการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ครามในจังหวัดสกลนคร. GJL 2018, 7, 291-313.