(1)
Aimimtham, S.; Soksan, I.; Saengmahachai, K. ความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น: ความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น. GJL 2018, 7, 421-448.