(1)
สังขทับทิมสังขป.; พัวพันสวัสดิ์ว. นาฏดุริยางคศิลป์สร้างชาติ: การยินยอมและการต่อรองนิยามความเป็นไทยของข้าราชการสำนักการสังคีต กระทรวงวัฒนธรรม. GJL 2020, 9, 25 - 54.