(1)
ลาดบัวขาวส. บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. GJL 2020, 9, 55 - 99.