(1)
วงศ์สุรวัฒน์โ. การปกครองของสยามก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435. GJL 1, 5, 1-21.