(1)
เจิมสิทธิประเสริฐก.; ศรียากูลธ.; ภมรมาศช.; รอดบุญส่งส.; บุญโปร่งว.; แสงเพิ่มน.; ภาควิชัยว.; วิภาภรณ์ธ.; มณีโชติก. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ. GJL 1, 5, 80-96.