(1)
แจ่มใสธ.; นรนิติผดุงการจ.; นันทเพ็ชรก. การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติในจังหวัดสุรินทร์. GJL 1, 5, 121-141.