(1)
ษรสาป. ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ. GJL 1, 5, 142-160.