(1)
เรืองจิตร. ภูมิปัญญาการส่งเสริมสุขภาพเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ในจังหวัดสุรินทร์. GJL 1, 5, 161-179.