(1)
กิจกุศลส.; เลิศธรรมเทวีป. บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย. GJL 1, 5, 207-233.