(1)
อัศวนิเวศน์ห.; พัวศิริว.; เลิศธรรมเทวีป. การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล. GJL 1, 5, 234-252.