(1)
Boonpinich, A.; Sudhiphongpracha, T. ความสามารถในการบริหารงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. GJL 1, 5, 253-282.