(1)
กัลยาณมิตรภ. การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก. GJL 1, 4, 17-37.