(1)
ทะไกรราชภ. พื้นที่ชายแดนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้. GJL 1, 4, 38-56.