(1)
อินทร์ยาอ.; Taylor, K. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวภูไท. GJL 1, 4, 57-81.