(1)
แก้วหานามก.; แก้วหานามพ. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์. GJL 1, 4, 82-98.