(1)
จารุโณปถัมภ์จ.; เคณาภูมิส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. GJL 1, 4, 208-231.