(1)
พรหมภาพท.; วงศ์สุรวัฒน์โ. ปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ประชานิยม” ทางการเมืองไทย ปี พ.ศ. 2549 – 2553. GJL 1, 4, 232-251.