(1)
จิราวรรธนสกุลส. รูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดขอนแก่น. GJL 1, 4, 252-269.