(1)
ใจเที่ยงธ.; เถาว์ชาลีป.; อัคฮาดน.; แก้วหานามก. แนวคิดรัฐ-เขตแห่งวัฒนธรรม ข้อเสนอบนความหลากหลายทางชีวชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนชาติพื้นเมือง. GJL 1, 4, 55-68.