(1)
สืบประเสริฐกุลว. สถานะของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสมัยปัจจุบัน. GJL 1, 4, 69-94.