(1)
โชติอนันต์ป. รัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาย่านนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม. GJL 1, 4, 95-120.