(1)
คุ้มทรัพย์ก. สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. GJL 1, 4, 141-157.