(1)
อัคฮาดน. ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆ กับเครือข่ายเสื้อแดงในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน กรณีศึกษาหมู่บ้านโพนนาดี โพนวิสัย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์. GJL 1, 4, 175-202.