(1)
เคณาภูมิส. ปรัชญาการวิจัย: ปริมาณ คุณภาพ. GJL 1, 3, 22-55.