(1)
อิงคถาวรวงศ์ว. การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ: จากวันนั้น.. เราเดินทางมาไกลเท่าไร. GJL 1, 3, 71-93.