(1)
ทัพมงคลป. การสร้างธรรมาภิบาลโดยเครื่องมือธรรมาภิบาล. GJL 1, 3, 120-144.