(1)
วะชุมส.; นิ่มตลุงอ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร. GJL 1, 3, 145-161.