(1)
กลยาณีย์ธ.; กิตติเลิศไพศาลจ. ทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของสำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. GJL 1, 3, 162-172.