(1)
อุดมกิจมงคลช. แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครสกลนคร. GJL 1, 2, 76-96.