(1)
สุขดีอ.; คำสุขเ.; สุวรรณมงคลป. การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. GJL 1, 2, 72-89.