(1)
แก้วร่องคำพ. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอค าชะอีจังหวัดมุกดาหาร. GJL 1, 2, 134-154.