(1)
อร่ามเมืองป. บทวิจารณ์หนังสือ: วิถีคนนอก โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. GJL 1, 2, 175-187.