(1)
วารสารการบริหารปกครองบ. บทบรรณาธิการ. GJL 1, 3.