(1)
แก้วรุณาอ. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์. GJL 1, 1, 125-139.