วงศ์สุรวัฒน์โ. (1). การปกครองของสยามก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 1-21. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88405