ศรีโภคางกุลศ. (1). การสร้างความปรองดองผ่านระบบจารีตประเพณีกับข้อจำกัด เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : กรณีศึกษาการสร้างความปรองดองภายใต้ระบบเซียร์ ประเทศโซมาเลีย. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 22-43. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88423