สนั่นนารีและพลโทน., & ธุวะนุติป. (1). ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 97-120. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88431