ษรสาป. (1). ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 142-160. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88440