เรืองจิตร. (1). ภูมิปัญญาการส่งเสริมสุขภาพเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ในจังหวัดสุรินทร์. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 161-179. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88534