สุพรฑ. (1). Book Review: Is the American century over?. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 283-291. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88536