โตประยูรณ., & รัฐฉัตรานนท์ว. (1). ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา : กรณีกัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตีความพิพากษา. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 180-193. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88540