พงษ์ทรัพย์ว. (1). อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 194-206. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88544