กิจกุศลส., & เลิศธรรมเทวีป. (1). บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 207-233. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88558